Noves estratègies de Teràpia Cel·lular en Hematologia
Nuevas Estrategias de Terapia Celular en Hematología
New Strategies of Cellular Therapy in Hematology

Barcelona 17 – 18 de Novembre de 2020

 Programa · Programa · Programme                         

                          Dia 1. 17 de Novembre de 2020
4.00PM – 4.10PM. Benvinguda i Introducció / Bienvenida e Introducción / Welcome and Introduction.
                                  A. Sureda, Hematologia, ICO, Hospitalet, IDIBELL, UB, Barcelona;
                                  M. Juan, Immunologia, HCB-HSJD-BST-IDIBAPS-UB, Barcelona
4.10PM – 5.35PM. Taula 1. Estratègies Específiques de Teràpia Cel·lular en el Trasplantament de Progenitors Hemopoètics / Mesa 1. Estrategias Específicas de Terapia Celular en el Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos / Round Table 1. Specific Cellular Therapy Strategies in the Hematopoietic Stem Cell Transplantation Landscape.
                                 Moderadors / Moderadores / Chairs: M. Rovira, Servei d’Hematologia, Hospital Clínic, Barcelona, C. Ferrà, Servei d’Hematologia, ICO-Badalona
4.15PM – 4.40PM. Selecció de Subpoblacions T en el Trasplantament de Progenitors Hemopoètics / Selección de Subpoblaciones T en el Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos / T Cell Subpopulations Selection in Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
                                  A. Pérez Martínez, Servei d’Hemato-oncologia Pediàtrica, Hospital La Paz, Madrid
4.40PM – 5.05PM. Utilització de les Cèl·lules Mesenquimals en el Trasplantament de Progenitors Hemopoètics / Utilización de las Células Mesenquimales en el Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos / Use of Mesenchimal Stem Cells in the Setting of Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
                                 F. Sánchez-Guijo, Servei d’Hematologia, Hospital Clínic Universitari, Salamanca
5.05PM – 5.20PM. Limfòcits T Específics amb Activitat Anti-Viral (Cas Clínic) / Linfocitos T Específicos con Actividad Antiviral (Caso Clínico) / Specific T Lymphocytes with Antiviral Activity (Clinical Case)
                                 G. Iacoboni, Servei d’Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
5.20PM – 5.35PM. Taula Rodona / Mesa Redonda / Round Table
5.35PM – 6.55PM. Taula 2. Utilització d’Anticossos Monoclonals Biespecífics / Mesa 2. Utilización de Anticuerpos Monoclonales Específicos / Round Table 2. Use of Biespecific Monoclonal Antibodies.
                                  Moderadors / Moderadores / Chairs: F. Bosch, Servei d’Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, P. Engel, Professor d’Immunologia, UB
5.40PM – 6.05PM. Anticossos Multivalents i Multiespecífics: Estratègies d’Immunomo- dulació de Nova Generació en Vers a la Immunoteràpia del Càncer. / Anticuerpos Multivalentes y Multiespecíficos: Estrategias de Inmuno- modulación de Nueva Generación hacia la Inmunoterapia del Cáncer / Multivalent and Multispecific Antibodies: New Generation Immunomodulation Strategies in Cancer Immunotherapy.
                                 L. Álvarez-Vallina, Servei d’Immunologia, Hospital 12 d’Octubre, Madrid
6.05PM – 6.30PM. Leucèmia Aguda Limfoblàstica / Leucemia Aguda Limfoblástica / Acute Lymphoblastic Leukemia.
                                  JM Ribera, Servei d’Hematologia, ICO, Badalona
6.30PM – 6.45PM. Paper dels Anticossos Monoclonals Biespecífics en els Limfomes (Cas Clínic) / Papel de los Anticuerpos Monoclonales Biespecíficos en los Linfomas (Caso Clínico) / The Role of Biespecific Monoclonal Antibodies in Lymphomas (Clinical Case).
                                C. Maluquer, Servei d’Hematologia, ICO-Hospitalet
6.45PM – 7.00PM. Taula Rodona / Mesa Redonda / Round Table

                                 Dia 2. 18 de Novembre de 2020
4.00PM – 5.35PM. Taula 3. Paper de les Cèl·lules CART en el Tractament de les Malalties Onco-Hematològiques / Mesa 3. Papel de las Células CART en el Tratamiento de las Enfermedades Onco-Hematológicas / Round Table 3. The Role of CART Cells in the Management of Onco-Hematological Malignancies.
                                Moderadors / Moderadores / Chairs: A. Sureda, Servei d’Hematologia, ICO-Hospitalet, A. Urbano, Servei d’Hematologia, HCB-IJC-IDIBAPS-UB, Barcelona
4.05PM – 4.30PM. Fonaments de les cèl·lules CART / Fundamentos de las Células CART / Basics of CART Cells.
                                 J. Briones, Servei d’Hematologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
4.30PM – 4.55PM. Organització d’una Unitat de Teràpia Cel·lular / Organización de una Unidad de Terapia Celular / Organitzation of a Cellular Therapy Unit.
                                 P. Barba, Servei d’Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona
4.55PM – 5.20PM. Optimització de la Leucoafèresi per Obtenir Cèl·lules Mononucleades per Teràpia CART / Optimización de la Leucaféresis para Obtener Células Mononucleadas para la Terapia CART / Optimization of Leukapheresis Products in the Setting of CART Cell Therapy.
                                 M. Lozano, Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia, HCP-IDIBAPS, Barcelona
5.20PM – 5.35PM. Taula Rodona / Mesa Redonda / Round Table
5.35PM – 7.20PM. Taula 4. Al Voltant de la Immunoteràpia amb Cèl.lules CART / Mesa 4. Alrededor de la Inmunoterapia con Células CART / Round Table 4. Around Immunotherapy with CART Cells
                                  Moderadors / Moderadores / Chairs: Irene Garcia, Servei d’Hematologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, M. Juan, Servei d’Immunologia, HCB-HSJD-BST-IDIBAPS-UB, Barcelona
5.40PM – 5.55PM. Cèl·lules CART en la Leucèmia Limfoblàstica Aguda Pediàtrica (Cas Clínic) / Células CART en el Tratamiento de la Leucemia Linfoblástica Aguda Pediátrica (Caso Clínico) / CART Cells in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia (Clinical Case).
                                 S. Rives, Servei de Pediatria, HSJD, Barcelona
5.55PM – 6.10PM. Cèl·lules CART en Limfomes (Cas Clínic) / Células CART en Linfomas (Caso Clínico) / CART Cells in Lymphomas (Clinical Case).
                                  A. Mussetti, Servei d’Hematologia, ICO-Hospitalet
6.10PM – 6.35PM. Microbioma i Teràpia Cel·lular Adoptiva / Microbioma y Terapia Celular adoptiva / Microbiome and Adoptive Cellular therapy.
                                 M. Uribe, IDIBAPS, Barcelona
6.35PM – 7.05PM. Conferència Magistral. Present i Futur de les Cél.lules CART / Conferencia Magistral. Presente y Futuro de las Células CART / KeyNote Lecture. Present and Future of CART Therapy.
                                 Martin Pule, University College Hospital, London, United Kingdom
                                 Moderadors / Moderadores / Chairs: J. Delgado, Servei d’Hematologia,
HCB, Barcelona
7.05PM – 7.25PM. Taula Rodona / Mesa Redonda / Round Table
7.25PM – 7.35PM. Cloenda / Clausura / Farewell Message.
                                 M. Juan, Immunologia, HCB-HSJD-BST-IDIBAPS-UB, Barcelona;
                                 A Sureda, Hematologia, ICO, Hospitalet, Barcelona.

Coordinadors · Coordinadores · Coordinators

A. Sureda, Hematologia, Institut Català d’Oncologia, Hospitalet, IDIBELL, Universitat de Barcelona, Barcelona
M. Juan, Immunologia, Hospital Clínic de Barcelona-Hospital Sant Joan Déu – Banc Sang i Teixits – IDIBAPS- Universitat de Barcelona, Barcelona

Ponents · Ponentes · Speakers

Antonio Pérez Martínez, Servei d’Hemato-oncologia Pediàtrica, Hospital La Paz, Madrid
Fermín Sánchez-Guijo, Servei d’Hematologia, Hospital Clínic Universitari, Salamanca
Glòria Iacoboni, Servei d’Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Luís Álvarez-Vallina, Servei d’Immunologia, Hospital 12 d’Octubre, Madrid
Josep Maria Ribera Santasusana, Servei d’Hematologia, ICO, Badalona
Clara Maluquer Artigal, Servei d’Hematologia, ICO-Hospitalet
Javier Briones, Servei d’Hematologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Miquel Lozano Molero, Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia, HCP-IDIBAPS, Barcelona
Susana Rives Sola, Servei de Pediatria, HSJD, Barcelona
Martin Pule, UCLH de Londres
Pere Barba Suñol, Servei d’Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Mireia Uribe Herranz, IDIBAPS, Barcelona
Alberto Mussetti, Servei d’Hematologia, ICO-Hospitalet

Share This